Вхід

Зарплата і кадри для бюджетних установ України

Загальна характеристика
Функціональні можливості
Сервісні можливості

Загальна характеристика 

Програмний продукт "1С: Підприємство 8 Зарплата і кадри для бюджетних установ України" включає технологічну платформу "1С: Підприємство 8" і прикладне рішення (конфігурацію) "Зарплата і кадри для бюджетних установ України".

Конфігурація "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності. Програма вирішує наступні завдання:

 • розрахунок заробітної плати;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • вирахування регламентованих законодавством податків з співробітників і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України":

 • в повному обсязі підтримується розрахунок заробітної плати в бюджетних установах, при цьому результати розрахунків і порядок відображення в бюджетному обліку нарахувань, утримань і податків з ФОП виконується за джерелами фінансування, за рахунок яких здійснюється фінансування нарахувань;
 • повною мірою автоматизовано розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільних осіб;
 • автоматизовані трудомісткі рутинні операції і за рахунок цього працівники можуть звільнятися для виконання аналітичних функцій, тим самим підвищується ефективність кадрових і розрахункових служб.

Завдяки можливості обліку діяльності декількох установ в єдиній інформаційній базі, програма "1С: Зарплата і кадри 8 для бюджетних установ України" може використовуватися як в невеликих установах, так і у великих управліннях та адміністраціях.

Функціональні можливості 

Програма "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" - це потужний інструмент для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку в установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, за такими напрямками:

 • розрахунок заробітної плати з урахуванням фінансування з кількох джерел фінансування;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • нарахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.

Розрахунок заробітної плати

Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів, що розраховують заробітну плату:

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань - від оплати по окладу і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке налаштування нарахувань і утримань.

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизовано весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток аж до формування документів на виплату зарплати та депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

З метою забезпечення роботи в установах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення "розрахункових" документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне вироблення працівників і наступна виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань і утримань надана можливість використовувати довільні формули, в яких крім широкого переліку напередвизначених показників, описаних користувачами, допускається застосовувати арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази.

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий мехенізм дозволяє, з однієї сторони, описувати різноманітні графіки роботи, включаючи "змінніі", та реєструвати лише відхилення від звичного режиму роботи, а з іншої - реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі табелів, що заповнюються в підрозділах

Для обліку використання робочого часу в програмі:

 • ведуться загальні графіки роботи закладів;
 • формуются індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу - табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • аналітичні розрахункові відомості і зведення по нарахуваннях і утриманнях;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • довідки про суми середнього заробітку;
 • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників установ;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" дозволяє повною мірою автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплату праці цивільного персоналу.

У типовому рішенні передбачені специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди і реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО.

Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" в повному обсязі реалізовано розрахунок грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість окрім посадових окладів нараховувати оклад відповідно до рангу держслужбовця, а також нараховувати весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

Облік заробітної плати за джерелами фінансування

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань в розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості та ін.) формуються за джерелами фінансування.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, але і службової інформації. До останньої належать: підрозділ на в якому працює працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація. Реєструється й просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу по накопиченій інформації про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів та ін. У звітності по кадровому складу реалізовано облік працівників у розрізі категорій посад, а також використання довільних угрупувань посад установи.

Трудові відносини, кадрове діловодство

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказання різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Обчислення регламентованих податків

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків із співробітників і нарахувань у фонд оплати праці: податку з доходів фізичних осіб, податки до фонду соціального страхування (на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві). При розрахунку виконується автоматичне розбиття податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб - одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків в розрізі фізичних осіб.

Регламентована звітність

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" автоматично формуються наступні регламентовані звіти для представлення в податкові органи:

 • Форма 1ДФ;
 • Звіт до ФСС від нещасних випадків;
 • Звіт в пенсійний фонд;
 • Звіт в ФСС з тимчасової втрати працездатності;
 • Звіт до ФСС на випадок безробіття;
 • Персоніфіковані форми звітності до ПФУ.

Також формується статистична звітність

 • Звіт з праці (форма 1-ПВ);
 • Звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН)
 • Звіт про прийнятих працівників (форма 5-ПН)
 • Звіт за кількістю працівників (форма 6-ПВ)
 • Звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ)
 • Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)

З метою ефективної перевірки переданої звітності в регламентованих звітах підтримується можливість деталізації (розшифровки) показників, а також реалізований режим перевірки співвідношень показників.

Передбачено вивантаження регламентованої звітності для передачі до податкових органів в електронному вигляді.

Ведення обліку діяльності декількох установ

За допомогою конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" можна вести кадровий облік та розрахунок зарплати декількох установ в централізованих бухгалтеріях в єдиній інформаційній базі з використанням єдиного переліку працівників усіх установ.

Спільне використання з програмою "1С:. Підприємство 8 Бухгалтерія для бюджетних установ України"

Планується, що конфігурацію "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" можна буде використовувати спільно з програмою "1С: Підприємство 8 Бухгалтерія для бюджетних установ України". Для цього передбачається реалізувати двосторонній обмін даними про суми до виплати і про відображення нарахованих та утриманих сум, включаючи податки, в бюджетному обліку.

Сервісні можливості 

Діагностика помилкових ситуацій

Діагностика таких помилкових ситуацій в кадровому обліку, як повторний прийом на основне місце роботи або прийом на основне місце роботи в дві установи одночасно, не дозволить провести документи з некоректними даними.

При розрахунку зарплати виявляються повторні нарахування оплати за один і той же період часу (наприклад, при введенні послідовних лікарняних листів помилково введені пересічні періоди).

Виправлення розрахункових документів минулого періоду

У типовому рішенні передбачена проста і зрозуміла процедура виправлення, яку повинен виконати користувач при виявленні невірно проведеного документа "минулого" періоду. Невірний документ досить просто "виправити", нарахувавши правильні суми. У документах, що містять розрахунки по декількох співробітниках, пропонується можливість виправити розрахунки по поточному співробітнику, виправити весь документ відразу або додатково відібрати перелік співробітників, розрахунки по яких слід виправити.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих фізичних осіб та / або установ. Користувач з обмеженими правами доступу не може не тільки як-небудь змінити, але навіть прочитати закриті для нього дані.

Адміністрування роботи користувачів

Користувачам надана можливість самостійно налаштувати видачу запиту на підтвердження при виході з програми. Це дозволяє відмовитися від завершення роботи з програмою, якщо вікно програми було закрито випадково. Реалізовано попередження користувачів про динамічне оновлення конфігурації і примусове завершення роботи користувачів.

Робота з розподіленими інформаційними базами

Для роботи з розподіленими інформаційними базами в конфігурацію включені плани обміну. Також доданий механізм "Автономне рішення", призначений для автоматизації обміну даними між інформаційними базами.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, що розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (. cfu) або файлу поставки конфігурації (. cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Наші послуги

 • Автоматизація роботи мобільних співробітників

  Автоматизація роботи мобільних співробітників

 • Розробка та обслуговування сайтів

  Розробка та обслуговування сайтів

 • Аудит облікових систем

  Аудит облікових систем

 • Звітність через інтернет

  Звітність через інтернет

Автоматизація роботи мобільних співробітників

Автоматизація роботи мобільних співробітників Мобільні додатки розроблені на платформі "Агент Плюс 2.0" дозволяють підвищити ефективність роботи мобільних співробітників та оптимізувати бізнес процеси на підприємстві.

Розробка та обслуговування сайтів

Розробка та обслуговування сайтів Ми створимо для Вас сайт із зручною системою управління та оригінальним дизайном, сайт який дозволить значно підвищити ефективність просування Ваших товарів та послуг через інтернет.

Аудит облікових систем

Аудит облікових систем Всебічна оцінка стану облікових систем на підприємстві, визначення правильності та ефективності їх функціонування., надання рекомендації щодо автоматизації та вдосконалення облікових процесів.

Звітність через інтернет

Звітність через інтернет Подання звітності в електронному вигляді - новий, але досить популярний метод взаємодії з державними органами, що успішно зарекомендував себе та став доступним кожному підприємству.

Наші клієнти

 • ТОВ

  ТОВ "Пріорітет"

 • ТОВ “Мрія забудовника”

  ТОВ “Мрія забудовника”

 • Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

  Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

 • КП “Спецкомунтранс”

  КП “Спецкомунтранс”

 • ТОВ “Інтерпродсервіс”

  ТОВ “Інтерпродсервіс”

 • ПАТ “Хмельпиво”

  ПАТ “Хмельпиво”

 • ТОВ “Літма”

  ТОВ “Літма”

ТОВ "Пріорітет"

ТОВ

ТОВ "Пріорітет" є одним із найбільших постачальників бетонів, розчинів та інших матеріалів  на території Хмельницької області. Торгово-будівельний комплекс пропонує широкий асортимент залізобетонних виробів, інших будівельних матеріалів, забезпечує виконання індивідуальних замовлень, а також надає спектр транспортно-будівельних послуг. Колектив компанії складають висококваліфіковані спеціалісти, які постійно тримають напрямок на впровадженні нових, прогресивних технологій, вдосконалення управлінських та виробничих процесів для досягнення максимальної якості продукції і задоволення потреб споживачів.

ТОВ “Мрія забудовника”

ТОВ “Мрія забудовника”
ТОВ “Мрія забудовника” займається виробництвом, продажем і встановленням вікон, дверей, балконів, а також пропонує широкий асортимент різноманітних будівельних матеріалів. Відповідність ціни та якості робить продукцію компанії конкурентоспроможною на вітчизняному ринку, а неповторний дизайн виділяє її із загального ряду аналогічних виробів. Гнучка цінова політика та наявність багатьох варіантів забезпечує оптимальне рішення для будівництва, а прямі поставки сировини та продукції від вітчизняних і зарубіжних виробників, є запорукою успішної діяльності компанії.

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області - державне підприємство, що входить до складу Державної служби з карантину рослин України. Основними завданнями підприємства є: охорона території України від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних організмів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів; контроль за дотриманням особливого карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при в...

КП “Спецкомунтранс”

КП “Спецкомунтранс”
Хмельницьке комунальне підприємство “Спецкомунтранс” протягом більше ніж піввікового існування відіграє значну роль у розвитку комунальної інфраструктури обласного центру. В даний час на підприємстві працює 49 одиниць техніки різного призначення, діють ремонтна майстерня, дільниця по виготовленню нестандартного обладнання та інші допоміжні підрозділи, які забезпечують роботу КП “Спецкомунтранс”. Трудовий колектив чисельністю 140 працівників забезпечує безперебійну роботу підприємства по санітарній очистці, і як наслідок - чистоту та порядок у місті.

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс” засноване в 1998 році. Товариство є найбільшим рибопереробним підприємством на Заході України. На сьогоднішній день ТОВ “Інтерпродсервіс” виготовляє більше ніж 50 найменувань рибних пресервів, біля 70 видів солено-копченої продукції. Маючи потужний потенціал та довіру споживачів, підприємство активно та успішно бере участь у багатьох вітчизняних та зарубіжних конкурсах і виставках. Запорукою успішної діяльності компанії є робота висококваліфікованих спеціалістів-технологів, використання сучасного обладнання, якісна сировина та постійний контроль на усіх етапах технологічного процесу виробництва. 

ПАТ “Хмельпиво”

ПАТ “Хмельпиво”
ПАТ “Хмельпиво” - одне з найстаріших підприємств області. Хмельницький пивоварний завод було побудовано ще в 1901 році. У 1993 р. завод перетворено на ПАТ “Хмельпиво”, яке успішно продовжує та примножує виробничий досвід пивоваріння. Виробнича потужність заводу складає 1500 тис. дал пива та 1400 тонн солоду на рік. Продукція товариства відповідає всім державним вимогам якості, окремі види пива нагороджувались медалями на міжнародних конкурсах пива (золотими, срібними, бронзовими). В цьому заслуга колективу, - висококваліфікованих спеціалістів, які постійно перебувають в пошуку покращення процесів управління якістю та технологією виробництва. 

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма” засноване у 1998 році. Не зважаючи на відносно короткий термін участі на ринку, компанія досягла значних успіхів, ставши провідним виробником взуття з текстильних матеріалів та ПВХ в Україні. Підприємство виробляє широкий асортимент взуття високої якості за доступними для споживачів цінами, що і є одним з основних принципів ТОВ “Літма”. Дотримання цього правила породжує високий попит на продукцію на національному ринку. Динамічний розвиток компанії відбувається завдяки впровадженню найсучаснішого обладнання, що підвищує якість продукції та збільшує обсяг виробництва.

Previous
Next
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.