Вхід
1c_fran_red.png
Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу
Перегляди: 2612
Друк
Загальна характеристика
Функціональні можливості
Сервісні можливості

Загальна характеристика 

Програмний продукт "1С: Підприємство 8 Зарплата і кадри для бюджетних установ України" включає технологічну платформу "1С: Підприємство 8" і прикладне рішення (конфігурацію) "Зарплата і кадри для бюджетних установ України".

Конфігурація "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності. Програма вирішує наступні завдання:

 • розрахунок заробітної плати;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • вирахування регламентованих законодавством податків з співробітників і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України":

 • в повному обсязі підтримується розрахунок заробітної плати в бюджетних установах, при цьому результати розрахунків і порядок відображення в бюджетному обліку нарахувань, утримань і податків з ФОП виконується за джерелами фінансування, за рахунок яких здійснюється фінансування нарахувань;
 • повною мірою автоматизовано розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільних осіб;
 • автоматизовані трудомісткі рутинні операції і за рахунок цього працівники можуть звільнятися для виконання аналітичних функцій, тим самим підвищується ефективність кадрових і розрахункових служб.

Завдяки можливості обліку діяльності декількох установ в єдиній інформаційній базі, програма "1С: Зарплата і кадри 8 для бюджетних установ України" може використовуватися як в невеликих установах, так і у великих управліннях та адміністраціях.

Функціональні можливості 

Програма "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" - це потужний інструмент для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку в установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, за такими напрямками:

 • розрахунок заробітної плати з урахуванням фінансування з кількох джерел фінансування;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • нарахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.

Розрахунок заробітної плати

Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів, що розраховують заробітну плату:

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань - від оплати по окладу і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке налаштування нарахувань і утримань.

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизовано весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток аж до формування документів на виплату зарплати та депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

З метою забезпечення роботи в установах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення "розрахункових" документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне вироблення працівників і наступна виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань і утримань надана можливість використовувати довільні формули, в яких крім широкого переліку напередвизначених показників, описаних користувачами, допускається застосовувати арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази.

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий мехенізм дозволяє, з однієї сторони, описувати різноманітні графіки роботи, включаючи "змінніі", та реєструвати лише відхилення від звичного режиму роботи, а з іншої - реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі табелів, що заповнюються в підрозділах

Для обліку використання робочого часу в програмі:

 • ведуться загальні графіки роботи закладів;
 • формуются індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу - табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • аналітичні розрахункові відомості і зведення по нарахуваннях і утриманнях;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • довідки про суми середнього заробітку;
 • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників установ;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" дозволяє повною мірою автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплату праці цивільного персоналу.

У типовому рішенні передбачені специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди і реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО.

Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" в повному обсязі реалізовано розрахунок грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість окрім посадових окладів нараховувати оклад відповідно до рангу держслужбовця, а також нараховувати весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

Облік заробітної плати за джерелами фінансування

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань в розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості та ін.) формуються за джерелами фінансування.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, але і службової інформації. До останньої належать: підрозділ на в якому працює працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація. Реєструється й просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу по накопиченій інформації про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів та ін. У звітності по кадровому складу реалізовано облік працівників у розрізі категорій посад, а також використання довільних угрупувань посад установи.

Трудові відносини, кадрове діловодство

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказання різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Обчислення регламентованих податків

"Зарплата і кадри для бюджетних установ України" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків із співробітників і нарахувань у фонд оплати праці: податку з доходів фізичних осіб, податки до фонду соціального страхування (на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві). При розрахунку виконується автоматичне розбиття податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб - одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків в розрізі фізичних осіб.

Регламентована звітність

У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" автоматично формуються наступні регламентовані звіти для представлення в податкові органи:

 • Форма 1ДФ;
 • Звіт до ФСС від нещасних випадків;
 • Звіт в пенсійний фонд;
 • Звіт в ФСС з тимчасової втрати працездатності;
 • Звіт до ФСС на випадок безробіття;
 • Персоніфіковані форми звітності до ПФУ.

Також формується статистична звітність

 • Звіт з праці (форма 1-ПВ);
 • Звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН)
 • Звіт про прийнятих працівників (форма 5-ПН)
 • Звіт за кількістю працівників (форма 6-ПВ)
 • Звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ)
 • Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)

З метою ефективної перевірки переданої звітності в регламентованих звітах підтримується можливість деталізації (розшифровки) показників, а також реалізований режим перевірки співвідношень показників.

Передбачено вивантаження регламентованої звітності для передачі до податкових органів в електронному вигляді.

Ведення обліку діяльності декількох установ

За допомогою конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" можна вести кадровий облік та розрахунок зарплати декількох установ в централізованих бухгалтеріях в єдиній інформаційній базі з використанням єдиного переліку працівників усіх установ.

Спільне використання з програмою "1С:. Підприємство 8 Бухгалтерія для бюджетних установ України"

Планується, що конфігурацію "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" можна буде використовувати спільно з програмою "1С: Підприємство 8 Бухгалтерія для бюджетних установ України". Для цього передбачається реалізувати двосторонній обмін даними про суми до виплати і про відображення нарахованих та утриманих сум, включаючи податки, в бюджетному обліку.

Сервісні можливості 

Діагностика помилкових ситуацій

Діагностика таких помилкових ситуацій в кадровому обліку, як повторний прийом на основне місце роботи або прийом на основне місце роботи в дві установи одночасно, не дозволить провести документи з некоректними даними.

При розрахунку зарплати виявляються повторні нарахування оплати за один і той же період часу (наприклад, при введенні послідовних лікарняних листів помилково введені пересічні періоди).

Виправлення розрахункових документів минулого періоду

У типовому рішенні передбачена проста і зрозуміла процедура виправлення, яку повинен виконати користувач при виявленні невірно проведеного документа "минулого" періоду. Невірний документ досить просто "виправити", нарахувавши правильні суми. У документах, що містять розрахунки по декількох співробітниках, пропонується можливість виправити розрахунки по поточному співробітнику, виправити весь документ відразу або додатково відібрати перелік співробітників, розрахунки по яких слід виправити.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих фізичних осіб та / або установ. Користувач з обмеженими правами доступу не може не тільки як-небудь змінити, але навіть прочитати закриті для нього дані.

Адміністрування роботи користувачів

Користувачам надана можливість самостійно налаштувати видачу запиту на підтвердження при виході з програми. Це дозволяє відмовитися від завершення роботи з програмою, якщо вікно програми було закрито випадково. Реалізовано попередження користувачів про динамічне оновлення конфігурації і примусове завершення роботи користувачів.

Робота з розподіленими інформаційними базами

Для роботи з розподіленими інформаційними базами в конфігурацію включені плани обміну. Також доданий механізм "Автономне рішення", призначений для автоматизації обміну даними між інформаційними базами.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, що розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (. cfu) або файлу поставки конфігурації (. cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Новини 1С:Україна

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.