Вхід

Комплексний облік для бюджетних установ України


Загальна характеристика
Функціональні можливості
Сервісні можливості

Загальна характеристика 

Функціональність комплексного програмного продукту включає всі можливості конфігурацій "Бухгалтерія для бюджетних установ" і "Зарплата і кадри для бюджетних установ України".

Програмний продукт "1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України" включає технологічну платформу "1С: Підприємство 8" і прикладне рішення (конфігурацію) "Комплексний облік для бюджетних установ України".

"Комплексний облік для бюджетних установ України" - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності. Функціональність комплексного програмного продукту включає всі можливості конфігурацій "Бухгалтерія для бюджетних установ" і "Зарплата і кадри для бюджетних установ України".

Методологія обліку "1С: Комплексний облік для бюджетних установ України 8" в поєднанні з можливостями платформи "1С: Підприємство 8" дають користувачеві потужну та гнучку облікову систему, яку можна використовувати як у невеликих установах, так і у великих управліннях та адміністраціях.

Завдяки органічному інтегруванню функціональності в єдиній оболонці за допомогою програмного продукту "1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України" з'являється можливість впровадити єдину облікову політику бухгалтерського, кадрового обліків і розрахунку заробітної плати в установах одного відомства і виконувати формування консолідованої звітності з можливістю деталізації кожного показника до конкретних проведень.

Функціональні можливості 

Конфігурація "Комплексний облік для бюджетних установ України" забезпечує автоматизацію бухгалтерського та кадрового обліків, розрахунок заробітної плати державних бюджетних установ, що фінансуються з державного або місцевого бюджетів і ведуть облік за Планом рахунків бюджетних установ.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників коштів бюджету, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Стандартна методологія бюджетного бухгалтерського обліку

"Комплексний облік для бюджетних установ України" розроблена відповідно до вимог і положень чинних нормативних документів Міністерства фінансів України, Державного казначейства України з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету і реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до поточного законодавства України.

"Комплексний облік для бюджетних установ України" забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

 • за діючою бюджетною класифікацією видатків;
 • в розрізі видів коштів - кошти загального та спеціального фонду (отримані як плата за виконувані функції і як благодійна допомога);
 • в розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;
 • в розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

План рахунків та налаштування синтетичного і аналітичного обліку реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Державного казначейства України № 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку використання Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ".

Облік господарських операцій в системі може вестися як у національній валюті, так і в іноземних валютах.

Кожен розділ обліку в програмі - це методично вивірений технологічний цикл обліку окремих видів майна, коштів, зобов'язань в рамках єдиної типової конфігурації, який передбачає отримання всіх необхідних первинних документів та регістрів обліку.

"Комплексний облік для бюджетних установ України" підтримує єдиний взаємозалежний технологічний процес обробки документації по всіх розділах бухгалтерського обліку з складанням балансу.

Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проведень.

Ведення обліку для декількох установ в єдиній інформаційній базі

"Комплексний облік для бюджетних установ України" підтримує ведення обліку як однієї установи, так і групи в єдиній інформаційній базі (централізована бухгалтерія). При цьому використовуються загальні державні класифікатори, ведуться загальні списки контрагентів, номенклатури матеріальних запасів, статей витрат і т. д.

Головна книга і баланс можуть формуватися консолідовано для всіх установ або окремо по установах.

Додаткова аналітика в обліку

"Комплексний облік для бюджетних установ України" дозволяє вирішувати завдання бухгалтерського обліку в тих установах, де стоїть завдання накопичення та аналізу планово-економічних показників в розрізі структурних підрозділів, що входять до складу установи. Такий облік можна організувати як в частині витрат, плануючи кошториси і відстежуючи касові і фактичні витрати окремо по кожному підрозділу, так і в частині доходів, відстежуючи виконання планів надходження коштів.

Крім деталізації аналітичного обліку по підрозділах, система дозволяє додавати додаткову довільну аналітику на будь-який субрахунок. Наповнення такої аналітики визначається самостійно, виходячи з потреб обліку в установі. Ці механізми можна використовувати для більш глибокої деталізації різних областей обліку. Для витрат, наприклад, код економічних витрат "1140 Витрати на відрядження" можна додатково розбити на "Добові по Україні", "Добові закордоном", "Проживання", "Проїзд". Для обліку матеріальних цінностей цей механізм можна використовувати для вказівки корпусів або кабінетів, в яких зберігаються цінності.

Облік фінансування

Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

 • Річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про її зміну.
 • Помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками її його зміну.

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду, в системі передбачено ведення кошторисних показників витрат позабюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактичними виконаними витратами.

На підставі врахованих в системі показників формується затверджений Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" № 100 від 6 жовтня 2000 року звіт "Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань".

Облік договорів

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" передбачена можливість ведення договорів з постачальниками і покупцями з урахуванням їх специфікацій - користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які повинні бути куплені або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договорами можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень по кожній позиції специфікації.

Специфікації договорів з постачальниками заносяться із зазначенням кодів Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, що забезпечує можливість контролю перевищення граничних сум по кожному коду.

Облік зобов'язань

Облік бюджетних зобов'язань в системі реалізований відповідно до положень Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів в органах державного казначейства" № 136 від 9 серпня 2004 року.

У конфігурації передбачена реєстрація наступних операцій: 

 • Реєстрація взяття зобов'язань;
 • Реєстрація сторнувальних зобов'язань;
 • Реєстрація взяття фінансових зобов'язань;
 • Реєстрація сторнувальних фінансових зобов'язань.
Для правильності обліку в системі передбачені контролі перевищення взятих зобов'язань над кошторисними показниками, а також контроль перевищення фінансових зобов'язань над узятими зобов'язаннями.

Програма формує друкарські форми реєстрів зобов'язань і фінансових зобов'язань (Додатки № 1 та № 2 до порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів).

Облік грошових коштів

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою і безготівковими коштами. Для кожної з операцій реалізовані особливості її виконання:

 • Перерахування оплат постачальникам, реєстрація надходжень від покупців;
 • Перерахування коштів на пластикові картки для виплати заробітної плати, підзвітних сум;
 • Отримання і повернення фінансування;
 • Відновлення касових витрат.

Дані про рух грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" № 100 від 6 жовтня 2000 року:

 • "Картка обліку готівкових операцій";
 • "Картка обліку касових витрат";
 • "Картка обліку капітальних інвестицій";
 • "Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань".

Взаємодія з ПЗ "Мережа"

Прийнятий в системі порядок документообігу з обліку зобов'язань і грошових коштів дозволяє повністю виключити використання ПЗ "Мережа" і "Кур'єр" Державного казначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на дискети здійснюється механізмами конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" у форматі тієї версії ПО Державного казначейства України, яке використовується в установі.

Облік матеріальних цінностей

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" облік матеріальних цінностей розділений на 3 напрямки:

 • Облік необоротних активів;
 • Облік запасів;
 • Облік бланків суворої звітності.

Облік необоротних активів реалізований відповідно до вимог Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ". Документи системи коректно враховують особливості бухгалтерського обліку різних видів необоротних активів (основні засоби, малоцінні необоротні активи, нематеріальні активи).

Всі документи, які виконують операції з необоротними активами, містять дані не тільки про інвентарний номер необоротного активу, а й про картку, в якій реєструються операції за цим інвентарним номером. Завдяки такому підходу, в програмі однаково зручно вести облік і одиночних карток по ф.ОЗ-6, і групових карток по ф.ОЗ-9.

При реєстрації надходжень основних засобів програма сама сформує проведення по списанню копійок і зареєструє в обліку основний засіб за первісною вартістю без копійок. При розрахунках зносу система також виконує округлення копійок в сумі зносу, завдяки чому залишкова вартість буде завжди цілим числом.

Запаси в конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" враховуються згідно Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ" № 125 від 8 грудня 2000 року. Система дозволяє на вибір користувача вибрати метод обліку цін запасів - за середньозваженою або за обліковою ціною. Методи призначаються окремо для кожного бухгалтерського рахунку, на яких обліковуються запаси.

При списанні запасів програма "Комплексний облік для бюджетних установ України" автоматично визначає рахунок списання. При цьому аналізується не лише джерело фінансування, за рахунок якого був придбаний запас, а й метод його надходження - запаси, отримані як централізована поставка, будуть списані на рахунок внутрішньовідомчих розрахунків. На додаток до рахунку списання система автоматично визначає КЕКВ списання, грунтуючись на даних надходження запасу.

До складу "Комплексний облік для бюджетних установ України" додані механізми обліку бланків суворої звітності за номерами і серіями. При виконанні операцій з переміщення та списання бланків, система підкаже користувачеві які серії та номери є в наявності та проконтролює, щоб у документах не були присутні номери та серії, незареєстровані в обліку.

Взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями

Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями в системі ведуться в розрізі контрагентів та підстав розрахунків (договорів).

В системі передбачені механізми зберігання дати виникнення заборгованості при взаєморозрахунках. Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, дата заборгованості визначається: 

 • При першій операції і надалі не змінюється до повного закриття взаєморозрахунків;
 • При кожній оплаті або відвантаженні (наданні послуг);
 • При зміні знака заборгованості.

Облік ПДВ

Для організацій - платників ПДВ конфігурація "Комплексний облік для бюджетних установ України" надає широкі можливості по автоматизації обліку:

 • Автоматичний розрахунок сум першої події;
 • Реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
 • Автоматичне формування реєстру податкових накладних та декларації з ПДВ.

Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, можливе налаштування стратегії розрахунку сум першої події для податкового кредиту і окремо для податкового зобов'язання за такими методами:

 • Касовий метод;
 • При зміні знака заборгованості;
 • Відключення автоматичного розрахунку.

При відмові від розрахунку перших подій по податковому кредиту у установи залишається можливість формування податкового кредиту - для цього достатньо буде вручну зареєструвати в системі податкові накладні тільки від тих постачальників, послуги та товари яких були використані в оподатковуваній господарській діяльності. Система зніме раніше списані на витрати суми ПДВ придбання і віднесе їх до складу податкового кредиту.

Стандартні бухгалтерські звіти

У системі передбачений набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених Наказом Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання": меморіальні ордери з № 1 по № 17, книга "Журнал-головна". Користувачеві надається можливість створювати таку кількість меморіальних ордерів, яка передбачена обліковою політикою установи.

"Комплексний облік для бюджетних установ України" також надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по прведенняху різних розрізах. В їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Розрахунок заробітної плати

Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань - від оплати по окладу і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке налаштування використовуваних нарахувань і утримань.

"Комплексний облік для бюджетних установ України" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизовано весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток аж до формування документів на виплату зарплати та депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

З метою забезпечення роботи в установах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення "розрахункових" документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне вироблення працівників і наступна виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань і утримань надана можливість використовувати довільні формули, в яких крім широкого переліку зумовлених показників і показників, описаних користувачами, допускається застосовувати арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази.

"Комплексний облік для бюджетних установ України" надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий механізм дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи "ковзаючі", і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого - реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі заповнених в підрозділах табелів.

Для обліку використання робочого часу в програмі:

 • ведуться загальні графіки роботи установи,
 • формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників,
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу - табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "Комплексний облік для бюджетних установ України" готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки,
 • аналітичні розрахункові відомості і зведення по нарахуваннях і утриманнях;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • довідки про суми середнього заробітку;
 • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників установ;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців

"Комплексний облік для бюджетних установ України" дозволяє повною мірою автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільного персоналу.

У типовому рішенні передбачені специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди і реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО.

Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

У програмі "Комплексний облік для бюджетних установ України" в повному обсязі реалізованеобчислення грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість крім посадових окладів у відповідності до посад служби, що заміщаються, нараховувати оклад відповідно донабутого рангу держслужбовця, а також весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

Облік заробітної плати за джерелами фінансування

В "Комплексний облік для бюджетних установ України" ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань у розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості, зведення та ін.) формуються за джерелами фінансування.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"Комплексний облік для бюджетних установ України" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, але і службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація. Реєструється й просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу по накопиченій інформації про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів та ін У звітності по кадровому складу реалізовано облік працівників у розрізі категорій посад, а також використання довільних групувань посад установи.

Трудові відносини, кадрове діловодство

Комплексний облік для бюджетних установ України" підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Обчислення регламентованих податків

"Комплексний облік для бюджетних установ України" забезпечує обчислення регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань уФонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, податки до фонду соцстраху (на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві). При розрахунку виконується автоматичний розподіл податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб - одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків в розрізі фізичних осіб.

Регламентована звітність

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання у вищі установи, бюджетним фондам і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності і податкові декларації.

Нижче наведено перелік звітних форм, що формуються в системі.

Бухгалтерська звітність:

 • Форма № 1 Баланс
 • Форма № 2 Звіт про використання спільних коштів бюджету
 • Форма № 4-1 Звіт про використання спільних коштів бюджету
 • Форма № 4-1 Звіт про використання спільних коштів бюджету
 • Форма № 4-1 Звіт про використання спільних коштів бюджету
 • Форма № 7 Звіт про використання спільних коштів бюджету
 • Декларація ПДВ (з додатками)

Звітність в державні фонди:

 • Форма 1ДФ;
 • Звіт до ФСС від нещасних випадків
 • Звіт в пенсійний фонд
 • Звіт в ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності
 • Звіт до ФСС на випадок безробіття
 • Персоніфіковані форми звітності до ПФУ

Також формується статистична звітність:

 • Звіт з праці (форма 1-ПВ);
 • Звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН)
 • Звіт про прийнятих працівників (форма 5-ПН)
 • Звіт за кількістю працівників (форма 6-ПВ)
 • Звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ)
 • Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 № 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *. Xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності. 

Сервісні можливості 

Контроль і виключення помилкових ситуацій

"Комплексний облік для бюджетних установ України" надає широкі засоби контролюроботи користувача на різних етапах роботи з програмою:

 • контроль коректності та повноти даних, що вводяться;
 • контроль залишків при списанні (переміщенні) матеріальних цінностей;
 • контроль введення і редагування документів, операцій;
 • контроль модифікації і видалення документів, введених раніше "дати заборони редагування";
 • контроль цілісності і несуперечності інформації при видаленні даних.

Завантаження класифікаторів і курсу валют

Програма передбачає завантаження довідників і класифікаторів:

 • Кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ);
 • Кодів програмної та функціональної класифікації видатків (КПК і КФК);
 • Кодів доходу бюджету (КДБ);
 • Класифікатор банків і відділень казначейства;
 • Курсу валют.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих фізичних осіб та / або установ. Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не тільки як-небудь змінити, але навіть прочитати закриті для нього дані.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми "Комплексний облік для бюджетних установ України" можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти у фірму "1С" думки про використання програми, звернення до відділу технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщених на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (. Cfu) або файлу поставки конфігурації (. Cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Наші послуги

 • Розробка та обслуговування сайтів

  Розробка та обслуговування сайтів

 • Аудит облікових систем

  Аудит облікових систем

 • Звітність через інтернет

  Звітність через інтернет

 • Автоматизація роботи мобільних співробітників

  Автоматизація роботи мобільних співробітників

Розробка та обслуговування сайтів

Розробка та обслуговування сайтів Ми створимо для Вас сайт із зручною системою управління та оригінальним дизайном, сайт який дозволить значно підвищити ефективність просування Ваших товарів та послуг через інтернет.

Аудит облікових систем

Аудит облікових систем Всебічна оцінка стану облікових систем на підприємстві, визначення правильності та ефективності їх функціонування., надання рекомендації щодо автоматизації та вдосконалення облікових процесів.

Звітність через інтернет

Звітність через інтернет Подання звітності в електронному вигляді - новий, але досить популярний метод взаємодії з державними органами, що успішно зарекомендував себе та став доступним кожному підприємству.

Автоматизація роботи мобільних співробітників

Автоматизація роботи мобільних співробітників Мобільні додатки розроблені на платформі "Агент Плюс 2.0" дозволяють підвищити ефективність роботи мобільних співробітників та оптимізувати бізнес процеси на підприємстві.

Наші клієнти

 • ТОВ

  ТОВ "Пріорітет"

 • ТОВ “Мрія забудовника”

  ТОВ “Мрія забудовника”

 • Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

  Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

 • КП “Спецкомунтранс”

  КП “Спецкомунтранс”

 • ТОВ “Інтерпродсервіс”

  ТОВ “Інтерпродсервіс”

 • ПАТ “Хмельпиво”

  ПАТ “Хмельпиво”

 • ТОВ “Літма”

  ТОВ “Літма”

ТОВ "Пріорітет"

ТОВ

ТОВ "Пріорітет" є одним із найбільших постачальників бетонів, розчинів та інших матеріалів  на території Хмельницької області. Торгово-будівельний комплекс пропонує широкий асортимент залізобетонних виробів, інших будівельних матеріалів, забезпечує виконання індивідуальних замовлень, а також надає спектр транспортно-будівельних послуг. Колектив компанії складають висококваліфіковані спеціалісти, які постійно тримають напрямок на впровадженні нових, прогресивних технологій, вдосконалення управлінських та виробничих процесів для досягнення максимальної якості продукції і задоволення потреб споживачів.

ТОВ “Мрія забудовника”

ТОВ “Мрія забудовника”
ТОВ “Мрія забудовника” займається виробництвом, продажем і встановленням вікон, дверей, балконів, а також пропонує широкий асортимент різноманітних будівельних матеріалів. Відповідність ціни та якості робить продукцію компанії конкурентоспроможною на вітчизняному ринку, а неповторний дизайн виділяє її із загального ряду аналогічних виробів. Гнучка цінова політика та наявність багатьох варіантів забезпечує оптимальне рішення для будівництва, а прямі поставки сировини та продукції від вітчизняних і зарубіжних виробників, є запорукою успішної діяльності компанії.

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області - державне підприємство, що входить до складу Державної служби з карантину рослин України. Основними завданнями підприємства є: охорона території України від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних організмів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів; контроль за дотриманням особливого карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при в...

КП “Спецкомунтранс”

КП “Спецкомунтранс”
Хмельницьке комунальне підприємство “Спецкомунтранс” протягом більше ніж піввікового існування відіграє значну роль у розвитку комунальної інфраструктури обласного центру. В даний час на підприємстві працює 49 одиниць техніки різного призначення, діють ремонтна майстерня, дільниця по виготовленню нестандартного обладнання та інші допоміжні підрозділи, які забезпечують роботу КП “Спецкомунтранс”. Трудовий колектив чисельністю 140 працівників забезпечує безперебійну роботу підприємства по санітарній очистці, і як наслідок - чистоту та порядок у місті.

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс” засноване в 1998 році. Товариство є найбільшим рибопереробним підприємством на Заході України. На сьогоднішній день ТОВ “Інтерпродсервіс” виготовляє більше ніж 50 найменувань рибних пресервів, біля 70 видів солено-копченої продукції. Маючи потужний потенціал та довіру споживачів, підприємство активно та успішно бере участь у багатьох вітчизняних та зарубіжних конкурсах і виставках. Запорукою успішної діяльності компанії є робота висококваліфікованих спеціалістів-технологів, використання сучасного обладнання, якісна сировина та постійний контроль на усіх етапах технологічного процесу виробництва. 

ПАТ “Хмельпиво”

ПАТ “Хмельпиво”
ПАТ “Хмельпиво” - одне з найстаріших підприємств області. Хмельницький пивоварний завод було побудовано ще в 1901 році. У 1993 р. завод перетворено на ПАТ “Хмельпиво”, яке успішно продовжує та примножує виробничий досвід пивоваріння. Виробнича потужність заводу складає 1500 тис. дал пива та 1400 тонн солоду на рік. Продукція товариства відповідає всім державним вимогам якості, окремі види пива нагороджувались медалями на міжнародних конкурсах пива (золотими, срібними, бронзовими). В цьому заслуга колективу, - висококваліфікованих спеціалістів, які постійно перебувають в пошуку покращення процесів управління якістю та технологією виробництва. 

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма” засноване у 1998 році. Не зважаючи на відносно короткий термін участі на ринку, компанія досягла значних успіхів, ставши провідним виробником взуття з текстильних матеріалів та ПВХ в Україні. Підприємство виробляє широкий асортимент взуття високої якості за доступними для споживачів цінами, що і є одним з основних принципів ТОВ “Літма”. Дотримання цього правила породжує високий попит на продукцію на національному ринку. Динамічний розвиток компанії відбувається завдяки впровадженню найсучаснішого обладнання, що підвищує якість продукції та збільшує обсяг виробництва.

Previous
Next
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.